Bài 1 (trang 54 SGK Toán 5) Luyện tập : Đặt tính rồi tính:

a) 68,72 – 29,91;

b) 52,37 – 8,64;

c) 75,5 – 30,26;

d) 60 – 12,45.

Lời giải:

Giải bài tập Toán 5  | Để học tốt Toán 5

Bài 2 (trang 54 SGK Toán 5) Luyện tập : Tìm x:

a) x + 4,32 = 8,67;

b) 6,85 + x = 10,29;

c) x – 3,64 = 5,86;

d) 7,9 – x = 2,5.

Lời giải:

a) x + 4,32 = 8,67

x = 8,67 – 4,32

x = 4,35

b) 6,85 + x = 10,29

x = 10,29 – 6,85

x = 3,44

c) x – 3,64 = 5,86

x = 5,86 + 3,64

x = 9,5

d) 7,9 – x = 2,5

x = 7,9 – 2,5

x = 5,4

Bài 3 (trang 54 SGK Toán 5) Luyện tập : Ba quả dưa cân nặng 14,5 kg. Quả thứ nhất cân nặng 4,8 kg, quả thứ hai nhẹ hơn quả thứ nhất 1,2kg. Hỏi quả thứ ba cân nặng bao nhiêu ki-lô-gam?

Lời giải:

Ta có sơ đồ:

Giải bài tập Toán 5| Để học tốt Toán 5

Quả thứ hai nặng:

4,8 – 1,2 = 3,6 (kg)

Cả hai quả đầu nặng:

4,8 + 3,6 = 8,4 (kg)

Quả thứ ba nặng:

14,5 – 8,4 = 6,1 (kg)

Đáp số: 6,1 kg.

Bài 4 (trang 54 SGK Toán 5) Luyện tập : a)Tính rồi so sánh giá trị của a-b-c và a- (b+c)

a b c a – b – c a – ( b + c)
8,9 2,3 3,5
12,38 4,3 2,08
16,72 8,4 3,6

b) Tính bằng 2 cách

8,3 – 1,4 – 3,6;     18,64 – ( 6,24 + 10,5)

Lời giải:

a)

a b c a – b – c a – (b + c)
8,9 2,3 3,5 8,9 – 2,3 – 3,5 = 3,1 8,9 – (2,3 + 3,5) = 3,1
12,38 4,3 2,08 12,38 – 4,3 – 2,08 = 6 12,38 – (4,3 + 2,08) = 6
16,72 8,4 3,6 16,72 – 8,4 -3,6 = 4,72 16,72 – ( 8,4 +3,6) = 4,72

Ta thấy giá trị của a-b-c và a-(b+c) luôn luôn bằng nhau.

b)

Giải bài tập Toán 5  | Để học tốt Toán 5