Bài 1 (trang 52 SGK Toán 5) Luyện tập : Tính:

a) 15,32 + 41,69 + 8,44;

b) 27,05 + 9,38 + 11,23.

Lời giải:

Giải bài tập Toán 5  | Để học tốt Toán 5

Bài 2 (trang 52 SGK Toán 5) Luyện tập : Tính bằng cách thuận tiện nhất:

a) 4,68 + 6,03 + 3,97;

b) 6,9 + 8,4 + 3,1 + 0,2;

c) 3,49 + 5,7 + 1,51;

d) 4,2 + 3,5 + 4,5 + 6,8.

Lời giải:

a) 4,68 + 6,03 + 3,97

= 4,68 + (6,03 + 3,97)

= 4,68 + 10

= 14,68

b) 6,9 + 8,4 + 3,1 + 0,2

= (6,9 + 3,1) +( 8,4+ 0,2)

= 10 + 8,6

= 18,6

c) 3,49 + 5,7 + 1,51

= (3,49 + 1,51) + 5,7

= 5 + 5,7

= 10,7

d) 4,2 + 3,5 + 4,5 + 6,8

= (4,2 + 6,8) + (3,5 + 4,5)

= 11 + 8

= 19

Bài 3 (trang 52 SGK Toán 5) Luyện tập : Điền dấu <. >, =?

3,6 + 5,8 ….8,9

7,56…4,2 + 3,4

5,7+ 8,8……14,5

0,5 …….0,08 + 0,4

Lời giải:

3,6 + 5,8 = 9,4 > 8,9;

7,56 < 4,2 + 3,4 = 7,6;

5,7+ 8,8 = 14,5;

0,5 > 0,08 + 0,4 = 0,48

Bài 4 (trang 52 SGK Toán 5) Luyện tập : Một người thợ dệt ngày thứ nhất dệt được 28,4 m vải, ngày thứ hai dệt được nhiều hơn ngày thứ nhất 2,2m vải, ngày thứ ba dệt được nhiều hơn ngày thứ hai 1,5m vải. Hỏi cả ba ngày người đó dệt được bao nhiêu mét vải?

Lời giải:

Ngày thứ hai dệt được:

28,4 + 2,2 = 30,6 (m)

Ngày thứ ba dệt được:

30,6 + 1,5 = 32,1 (m)

Cả ba ngày dệt được:

28,4 + 30,6 + 32,1 = 91,1 (m)

Đáp số: 91,1 m vải.