Bài 1 (trang 64 SGK Toán 5): Đặt tính rồi tính:

a) 5,28 : 4;

b) 95,2 : 68;

c) 0,36 : 9;

d) 75,52 : 32.

Lời giải:

Giải bài tập Toán 5 | Để học tốt Toán 5

Bài 2 (trang 64 SGK Toán 5): Tìm x:

a) x x 3 = 8,4;

b) 5 x x = 0,25.

Lời giải:

a) x x 3 = 8,4

x = 8,4 : 3

x = 2,8

b) 5 x x = 0,25

x = 0,25 : 5

x = 0,05

Bài 3 (trang 64 SGK Toán 5): Một người đi xe máy trong 3 giờ đi được 126,54 km. Hỏi trung bình mỗi giờ người đó đi được bao nhiêu ki-lô-mét?

Lời giải:

Trung bình mỗi giờ người đó đi được:

126,54: 3 = 42,18 (km)

Đáp số: 42,18 (km).