Bài 1 (trang 6 SGK Toán 5): Rút gọn các phân số:

Giải bài tập Toán 5 | Để học tốt Toán 5

Lời giải:

Giải bài tập Toán 5 | Để học tốt Toán 5

Bài 2 (trang 6 SGK Toán 5): Quy đồng mẫu các phân số:

Giải bài tập Toán 5 | Để học tốt Toán 5

Lời giải:

a) MSC : 24

Giải bài tập Toán 5 | Để học tốt Toán 5

b) MSC : 12

Giải bài tập Toán 5 | Để học tốt Toán 5

c) MSC: 48

Giải bài tập Toán 5 | Để học tốt Toán 5

Bài 3 (trang 6 SGK Toán 5): Tìm các phân số bằng nhau trong các số dưới đây:

Giải bài tập Toán 5 | Để học tốt Toán 5

Lời giải:

Giải bài tập Toán 5 | Để học tốt Toán 5Giải bài tập Toán 5 | Để học tốt Toán 5