Bài 1 (trang 54 SGK Toán 5): Tính:

Giải bài tập Toán 5 | Để học tốt Toán 5

Lời giải:

a) 42,7

b) 37,46

c) 31,554

Bài 2 (trang 54 SGK Toán 5): Đặt tính rồi tính:

a) 72,1 – 30,4;     b) 5,12 – 0,68;     c) 69 – 7,85.

Lời giải:

Giải bài tập Toán 5 | Để học tốt Toán 5

Bài 2 (trang 54 SGK Toán 5): Đặt tính rồi tính:

a) 72,1 – 30,4;     b) 5,12 – 0,68;     c) 69 – 7,85.

Lời giải:

Giải bài tập Toán 5 | Để học tốt Toán 5