Bài 1 (trang 32 SGK Toán 5) Luyện tập chung :

Giải bài tập Toán 5| Để học tốt Toán 5

Lời giải:

Giải bài tập Toán 5| Để học tốt Toán 5

Bài 2 (trang 32 SGK Toán 5) Luyện tập chung : Tìm x:

Giải bài tập Toán 5| Để học tốt Toán 5

Lời giải:

Giải bài tập Toán 5| Để học tốt Toán 5

Bài 3 (trang 32 SGK Toán 5) Luyện tập chung : Một vòi nước chảy vào bể, giờ đầu chảy vào đượcGiải bài tập Toán 5| Để học tốt Toán 5bể, giờ thứ hai chảy vào đượcGiải bài tập Toán 5| Để học tốt Toán 5bể. Hỏi trung bình mỗi giờ vòi nước đó chảy vào được bao nhiêu phần của bể?

Lời giải:

Vòi nước chảy trong 2 giờ được :

Giải bài tập Toán 5| Để học tốt Toán 5

Trung bình mỗi giờ vòi nước chảy được :

Giải bài tập Toán 5| Để học tốt Toán 5

Bài 4 (trang 32 SGK Toán 5) Luyện tập chung : Trước đây mua 5m vải phải trả 60 000 đồng. Hiện nay giá bán mỗi mét vải đã giảm 2000 đồng. Hỏi với 60 000 đổng, hiện nay có thể mua được bao nhiêu mét vải như thế ?

Lời giải:

Trước đây, giá 1m vải là :

60 000 : 5 = 12 000 (đồng)

Hiện nay, giá 1m vải là :

12 000 – 2000 = 10 000 (đồng)

Hiện nay. với 60 000 đồng có thể mua được :

60 000 : 10 000 = 6 (m)

Đáp số : 6m vải.