Bài 1 (trang 43 SGK Toán 5) Luyện tập : Điền dấu <, > hoặc =

84,2… 84,19     47,5 … 47,500

6,843… 6,85     90,6 … 89,6.

Lời giải:

84,2 > 84,19     47,5 = 47,500

84,2 > 84,19     47,5 = 47,500

Bài 2 (trang 43 SGK Toán 5) Luyện tập : Xếp các số sau đây theo thứ tự từ bé đến lớn :

5,7;    6,02;    4,23;    4,32;    5,3.

Lời giải:

4,23  <  4,32  <  5,3  <  5,7  <  6,02.

Bài 3 (trang 43 SGK Toán 5) Luyện tập : Tìm chữ số x, biết :

9,7×8 < 9,718

Lời giải:

9,7×8 < 9,718

Vậy x < 1, suy ra x = 0

Ta có 9,708 < 9,718.

Bài 4 (trang 43 SGK Toán 5) Luyện tập : Tìm số tự nhiên x, biết

a) 0,9 < x < 1,2     b) 64,97 < x < 65,14.

Lời giải:

a) 0,9 < x < 1,2

x = 1

b) 64,97 < x < 65,14

x = 65.