Bài 1 (trang 57 SGK Toán 5): Nhân nhẩm:

a)1,4 x 10       b) 9,63 x 10       c) 5,328 x 10

2,1 x 100       25,08 x 100       4,061 x 100

7,2 x 1000      5,32 x 1000      0,894 x 1000

Lời giải:

a) 14      b) 96,3     c) 53,28

210       2508      406,1

7200      5320      894

Bài 2 (trang 57 SGK Toán 5): Viết các số đo sau đây dưới dạng số đo có đơn vị là xăng-ti-mét:

10,4dm;    12,6m;    0,856m;    5,75dm.

Lời giải:

10,4dm = 104cm;    12,6m = 1260cm;

0,856m = 85,6cm;    5,75dm = 57,5cm.

Bài 3 (trang 57 SGK Toán 5): Một can nhựa chứa 10l dầu hỏa. Biết một lít dầu hỏa cân nặng 0,8g, can rỗng cân nặng 1,3kg. Hỏi can dầu hỏa đó cân nặng bao nhiêu ki-lô-gam?

Lời giải:

10l cân dầu hỏa nặng:

0,8 x 10 = 8 (kg)

Cả can dầu hỏa đó nặng:

8 + 1,3 = 9,3 (kg)

Đáp số: 9,3kg.