Bài 1 (trang 13 SGK Toán 5): Chuyển các hỗn số sau thành phân số:

Giải bài tập Toán 5 | Để học tốt Toán 5

Lời giải:

Giải bài tập Toán 5 | Để học tốt Toán 5

Bài 2 (trang 14 SGK Toán 5): Chuyển các hỗn số sau thành phân số rồi thực hiện phép tính (theo mẫu):

Giải bài tập Toán 5 | Để học tốt Toán 5

Lời giải:

Giải bài tập Toán 5 | Để học tốt Toán 5

Bài 3 (trang 14 SGK Toán 5): Chuyển các hỗn số sau thành phân số rồi thực hiện phép tính (theo mẫu):

Giải bài tập Toán 5 | Để học tốt Toán 5

Lời giải:

Giải bài tập Toán 5 | Để học tốt Toán 5