Bài 1 (trang 7 SGK Toán 5): a) Điền dấu >, <, =

Giải bài tập Toán 5 | Để học tốt Toán 5

b) Nêu đặc điểm của phân số lớn hơn 1, bé hơn 1, bằng 1.

Lời giải:

Giải bài tập Toán 5 | Để học tốt Toán 5

b) Nếu tử số lớn hơn mẫu số thì phân số lớn hơn 1.

Nếu tử số bé hơn mẫu số thì phân số bé hơn 1.

Nếu tử số bằng mẫu số thì phân số bằng 1.

Bài 2 (trang 7 SGK Toán 5): a) So sánh các phân số:

Giải bài tập Toán 5 | Để học tốt Toán 5

b) Nêu cách so sánh hai phân số có cùng tử số.

Lời giải:

Giải bài tập Toán 5 | Để học tốt Toán 5

b) Trong hai phân số có tử số bằng nhau, phân số nào có mẫu số lớn hơn thì phân số đó bé hơn phân số kia.

Bài 3 (trang 7 SGK Toán 5): Phân số nào lớn hơn?

Giải bài tập Toán 5 | Để học tốt Toán 5

Lời giải:

Giải bài tập Toán 5 | Để học tốt Toán 5Giải bài tập Toán 5 | Để học tốt Toán 5

Bài 4 (trang 7 SGK Toán 5): Mẹ có một số quả quýt. Mẹ cho chịGiải bài tập Toán 5 | Để học tốt Toán 5số quả quýt đó, cho emGiải bài tập Toán 5 | Để học tốt Toán 5số quả quýt đó. Hỏi ai được mẹ cho nhiều quả quýt hơn?

Lời giải:

Quy đồng mẫu số:

Giải bài tập Toán 5 | Để học tốt Toán 5

Vậy em được mẹ cho nhiều quýt hơn.