Bài 1 (trang 11 SGK Toán 5): Tính:

Giải bài tập Toán 5 | Để học tốt Toán 5

Lời giải:

Giải bài tập Toán 5 | Để học tốt Toán 5Giải bài tập Toán 5 | Để học tốt Toán 5

Bài 2 (trang 11 SGK Toán 5): Tính:

Giải bài tập Toán 5 | Để học tốt Toán 5

Lời giải:

Giải bài tập Toán 5 | Để học tốt Toán 5Giải bài tập Toán 5 | Để học tốt Toán 5

Bài 3 (trang 11 SGK Toán 5): Một tấm bìa hình chữ nhật có chiều dài là Giải bài tập Toán 5 | Để học tốt Toán 5m, chiều rộng Giải bài tập Toán 5 | Để học tốt Toán 5m. Chia tấm bìa đó thành 3 phần bằng nhau. Tính diện tích của mỗi phần.

Lời giải:

Diện tích tấm bìa là:

Giải bài tập Toán 5 | Để học tốt Toán 5

Diện tích mỗi phần là:

Giải bài tập Toán 5 | Để học tốt Toán 5