Bài 1 (trang 38 SGK Toán 5) Luyện tập : a) Chuyển các phân số thập phân sau thành hỗn số (theo mẫu)

Giải bài tập Toán 5 | Để học tốt Toán 5

b) Chuyển các hỗn số của phần a) thành số thập phân (theo mẫu) :

Giải bài tập Toán 5 | Để học tốt Toán 5

Lời giải:

Giải bài tập Toán 5 | Để học tốt Toán 5

Bài 2 (trang 39 SGK Toán 5) Luyện tập : Chuyển các phân số thập phân sau thành số thập phân, rồi đọc các số thập phân đó:

Giải bài tập Toán 5 | Để học tốt Toán 5

Lời giải:

Giải bài tập Toán 5 | Để học tốt Toán 5= 4,5    – Đọc: bốn phẩy năm.

Giải bài tập Toán 5 | Để học tốt Toán 5= 83,4    – Đọc: tám mươi ba phẩy bốn.

Giải bài tập Toán 5 | Để học tốt Toán 5= 19,54    – Đọc: mười chín phẩy năm mươi tư.

Giải bài tập Toán 5 | Để học tốt Toán 5= 2,167    – Đọc: hai phẩy một trăm sáu mươi bảy.

Giải bài tập Toán 5 | Để học tốt Toán 5= 0,2020    – Đọc: không phẩy hai nghìn không trăm hai mươi.

Bài 3 (trang 39 SGK Toán 5) Luyện tập : Viết số thích hợp vào chỗ chấm:

2,1m = ….dm

8,3m = …cm

5,27m =…. cm

3,15m = …cm

Lời giải:

2,1m = 21 dm

8,3m = 830cm

5,27m = 527cm

3,15m = 315cm

Bài 4 (trang 39 SGK Toán 5) Luyện tập : a) Viết phân sốGiải bài tập Toán 5 | Để học tốt Toán 5dưới dạng phân số thập phân có mẫu là 10 và có mẫu số là 100

b) Viết hai phân số thập phân mới tìm được thành hai số thập phân.

c) Có thể viếtGiải bài tập Toán 5 | Để học tốt Toán 5thành những số thập phân nào?

Lời giải:

Giải bài tập Toán 5 | Để học tốt Toán 5