Bài 1 (trang 61 SGK Toán 5) Luyện tập : a) Tính rồi so sánh giá trị của (a x b ) x c và a x (b x c)

a b c (a × b) × c a × ( b × c)
2,5 3,1 0,6
1,6 4 2,5
4,8 2,5 1,3

b) Tính:

9,65 x 0,4 x 2,5     7,38 x 1,25 x 80

0,25 x 40 x 9,84     34,3 x 0,5 x 0,4

Lời giải:

a)

a b c (a × b) × c a × ( b × c)
2,5 3,1 0,6 (2,5 × 3,1) × 0,6 = 7,75 × 0,6 = 4,65 2,5 × (3,1 × 0,6) = 2,5 × 1,86 = 4,65
1,6 4 2,5 (1,6 × 4 ) × 2,5 = 6,4 × 2,5 = 16 1,6 × (4 × 2,5) = 1,6 × 10 = 16
4,8 2,5 1,3 (4,8 × 2,5) × 1,3 = 12 × 1,3 = 15,6 4,8 × (2,5 × 1,3) = 4,8 × 3,25 = 15,6

Giá trị của (a x b ) x c và a x (b x c) luôn luôn bằng nhau:

(a x b ) x c = a x (b x c)

b) 9,65 x 0,4 x 2,5

= 9,65 x ( 0,4 x 2,5 )

= 9,65 x 1

= 9,65

+) 7,38 x 1,25 x 80

= 7,38 x (1,25 x 80)

= 7,38 x 100

= 738

+) 0,25 x 40 x 9,84

= 10 x 9,84

= 98,4

+) 34,3 x 0,5 x 0,4

= 34,3 x 0,2

= 6,86

Bài 2 (trang 61 SGK Toán 5) Luyện tập : Tính:

a) (28,7 + 34,5 ) x 2,4;

b) 28,7 + 34,5 x 2,4.

Lời giải:

a) (28,7 + 34,5 ) x 2,4

= 63,2 x 2,4

= 151,68

b) 28,7 + 34,5 x 2,4

= 28,7 + 82,8

= 111,5

Bài 3 (trang 61 SGK Toán 5) Luyện tập : Một người xe đạp mỗi giờ đi được 12,5km. Hỏi trong 2,5 giờ người đó đi được bao nhiêu ki-lô-mét?

Lời giải:

Trong 2,5 giờ người đó đi được:

12,5 x 2,5 = 31,25 (km)

Đáp số: 31,25 (km)