Bài 1 (trang 70 SGK Toán 5): Đặt tính rồi tính:

a) 7 : 3,5;

b) 702 : 7,2;

c) 9 : 4,5;

d) 2 ; 12,5.

Lời giải:

Giải bài tập Toán 5 | Để học tốt Toán 5

Bài 2 (trang 70 SGK Toán 5): Tính nhẩm:

a) 32 : 0,1     b) 168 : 0,1     c) 934 : 0,01

32 : 10     168 : 10     934 : 100

Lời giải:

a) 320     b) 1680     c) 93 400

3,2     16,8     9,34

Bài 3 (trang 70 SGK Toán 5): Một thanh sắt dài 0,8 m nặng 16kg. Hỏi một thanh sắt cùng loại dài 0,18 m cân nặng bao nhiêu ki-lô-gam?

Lời giải:

1m thanh sắt đó nặng: 16 : 0,8 = 20 (kg)

0,18m thanh sắt nặng: 20 x 0,18 = 3,6 (kg)

Đáp số: 3,6 kg