Bài 1 (trang 8 SGK Toán 5): Đọc các phân số thập phân:

Giải bài tập Toán 5 | Để học tốt Toán 5

Lời giải:

Chín phần mười;

Hai mươi mốt phần trăm;

Sáu trăm hai mươi lăm phần nghìn;

Hai nghìn không trăm linh năm phần triệu.

Bài 2 (trang 8 SGK Toán 5): Viết các phân số thập phân:

Bảy phần mười;

Hai mươi phần trăm;

Bốn trăm bảy mươi lăm phần nghìn;

Một phần triệu.

Lời giải:

Giải bài tập Toán 5 | Để học tốt Toán 5

Bài 3 (trang 8 SGK Toán 5): Phân số nào dưới đây là phân số thập phân?

Giải bài tập Toán 5 | Để học tốt Toán 5

Lời giải:

Đó là các phân số:

Giải bài tập Toán 5 | Để học tốt Toán 5

Bài 4 (trang 8 SGK Toán 5): Viết số thích hợp vào chỗ trống:

Giải bài tập Toán 5 | Để học tốt Toán 5

Lời giải:

Giải bài tập Toán 5 | Để học tốt Toán 5

Nói thêm: Các kết quả trên đều là số thập phân