Bài 1 (trang 77 SGK Toán 5) Luyện tập : a) Tìm 15% của 320;

b) Tìm 24% của 235m2;

c) Tìm 0,4% của 350.

Lời giải:

a) Tìm 15% của 320: 320 x 15 : 100 = 48 (kg)

b) Tìm 24% của 235m2: 235 x 24 : 100 = 56,4 (m2)

c) Tìm 0,4% của 350: 350 x 0,4 : 100 = 1,4.

Bài 2 (trang 77 SGK Toán 5) Luyện tập : Một người bán 120kg gạo, trong đó có 35% là gạo nếp. Hỏi người đó bán được bao nhiêu ki-lô-gam gạo nếp?

Lời giải:

Số gạo nếp người đó đã bán là:

120 x 35 : 100 = 42 (kg)

Đáp số: 42 kg gạo nếp.

Bài 3 (trang 77 SGK Toán 5) Luyện tập : Một mảnh đất hình chữ nhật có chiều dài 18m và chiều rộng 15m. Người ta dành 20% diện tích mảnh đất để làm nhà. Tính diện tích phần đất làm nhà.

Lời giải:

Diện tích mảnh đất là:

18 x 15 = 270 (m2)

Diện tích để làm nhà là:

270 x 20 : 100 = 54 (m2)

Đáp số: 54m2.

Bài 4 (trang 77 SGK Toán 5) Luyện tập : Một vườn cây ăn quả có 1200 cây. Hãy tính nhẩm 5%, 10%, 20%, 25% số cây trong vườn.

Lời giải:

1% số cây là: 1200 : 100 = 12 (cây)

5% số cây là: 12 x 5 = 60 (cây)

10% số cây là: 12 x 10 = 120 (cây)

20% số cây là: 12 x 20 = 240 (cây)

25% số cây là: 12 x 25 = 300 (cây)