Bài 1 (trang 28 SGK Toán 5) Luyện tập : a) Viết các số đo sau dưới dạng số đo có đơn vị là mét vuông:

6m2 35dm2; 8m2 27dm2; 16m2 9dm2; 26dm2.

b) Viết các số sau đây dưới dạng số đo có đơn vị là đề-xi-mét vuông:

4dm2 65cm2; 95cm2; 102dm2 8cm2.

Lời giải:

Giải bài tập Toán 5  | Để học tốt Toán 5Giải bài tập Toán 5  | Để học tốt Toán 5

Bài 2 (trang 28 SGK Toán 5) Luyện tập : Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:

3cm2 5mm2 = … mm2

Số thích hợp viết vào chỗ chấm là:

A. 35     B. 305     C. 350     D. 3500

Lời giải:

Chọn B.

Bài 3 (trang 29 SGK Toán 5) Luyện tập : Điền dấu > , < hoặc = vào chỗ trống:

2dm2 7cm2 … 207cm2     300mm2 … 2cm2 89mm2

3m2 48 dm2 … 4m2     61 km2 … 610hm2

Lời giải:

2dm2 7cm2 = 207cm2     300mm2 > 2cm2 89mm2

3m2 48 dm2 < 4m2     61 km2 > 610hm2