Bài 1 (trang 45 SGK Toán 5): Viết số thập phân thích hợp vào chỗ chấm:

a) 4 tấn 562kg = …tấn;

b) 3 tấn 14kg = …tấn;

c) 12 tấn 6kg =….tấn;

d) 500kg = …tấn.

Lời giải:

a) ..= 4,562 tấn

b)…= 3,014 tấn

c) …=12,006 tấn

d)….= 0,5 tấn

Bài 2 (trang 46 SGK Toán 5): Viết các số đo sau dưới dạng số thập phân:

a) Có đơn vị đo là ki-lô-gam:

2kg 50g;    45kg 23g;    10kg 3g;    500g.

b) Có đơn vị đo là tạ:

2 tạ 50kg;    3 tạ 3kg;    34 kg;    450kg

Lời giải:

a) 2,05kg;    45,023kg;    10,003kg;    0,5kg.

b) 2,5 tạ;    3,03 tạ;    0,34 tạ;    4,5 tạ.

Bài 3 (trang 46 SGK Toán 5): Trong vườn thú có 6 con sư tử. Trung bình mỗi ngày có một con ăn hết 9kg thịt. Hỏi cần bao nhiêu tấn thịt để nuôi số sư tử đó trong 30 ngày?

Lời giải:

Trong một ngày 6 con sư tử ăn hết số thịt là:

9 x 6 = 54 (kg)

Trong 30 ngày 6 con sư tử ăn hết số thịt là:

54 x 30 = 1620 (kg) hay 1,62 tấn

Đáp số: 1,62 tấn thịt