Bài 1 (trang 82 SGK Toán 5): Thực hiện các phép tính sau rồi kiểm tra lại kết quả bằng máy tính bỏ túi:

a) 126,45 + 796,892;

b) 352,19 – 189,471;

c) 75,54 x 39;

d) 308,85 : 14,5.

Lời giải:

Lần lượt ấn các nút:

a) 1 2 6 . 4 5 + 7 9 6 . 8 9 2 =

Đáp số: 923,342

b) 3 5 2 . 1 9 -1 8 9 . 4 7 1 =

Đáp số: 162,719

c) 7 5 . 5 4 x 3 9 =

Đáp số: 2946,06

d) 3 0 8 . 8 5 : 1 4 . 5 =

Đáp số: 21,3

Bài 2 (trang 82 SGK Toán 5): Viết các phân số sau thành số thập phân (cho phép sử dụng máy tính bỏ túi)

Giải bài tập Toán 5 | Để học tốt Toán 5

Lời giải:

Chia tử số cho mẫu số:

– Ấn 3 : 4 = ,

Giải bài tập Toán 5 | Để học tốt Toán 5

– Ấn 5 : 8 =,

Giải bài tập Toán 5 | Để học tốt Toán 5

– Ấn 6 : 2 5 =,

Giải bài tập Toán 5 | Để học tốt Toán 5

– Ấn 5 : 4 0 =,

Giải bài tập Toán 5 | Để học tốt Toán 5

Bài 3 (trang 82 SGK Toán 5): Một học sinh lần lượt ấn các phím sau:

4 . 5 x 6 – 7 =

Theo em, bạn đó đã tính giá trị biểu thức nào?

Lời giải:

Bạn đó sẽ nhận giá trị của biểu thức:

4,5 x 6 – 7