Bài 1 (trang 50 SGK Toán 5) Luyện tập : Tính rồi so sánh giá trị của a+b và b+a

a 5,7 14,9 0,53
b 6,24 4,36 3,09
a + b 5,7 + 6,24 = 11,94
b + a 6,24 + 5,7 = 11,94

Lời giải:

a 5,7 14,9 0,53
b 6,24 4,36 3,09
a + b 5,7 + 6,24 = 11,94 14,9 + 4,36 = 19,26 0,53 + 3,09 = 3,62
b + a 6,24 + 5,7 = 11,94 4,36 + 14,9 = 19,26 3,09 + 0,53 = 3,62

Ta thấy giá trị của a + b luôn bằng b + a.

Bài 2 (trang 50 SGK Toán 5) Luyện tập : Thực hiện phép cộng rồi dùng tính chất giao hoán để thử lại:

a) 9,46 + 3,8;

b) 45,08 + 24,97;

c) 0,07 + 0,09.

Lời giải:

Giải bài tập Toán 5  | Để học tốt Toán 5

Bài 3 (trang 51 SGK Toán 5) Luyện tập : Một hình chữ nhật có chiều rộng 16,34m, chiều dài hơn chiều rộng 8,32m. Tính chu vi hình chữ nhật đó.

Lời giải:

Chiều dài hình chữ nhật là:

16,34 + 8,32 = 24,66 (m)

Chu vi hình chữ nhật là:

(24,66 + 16,34 ) x2 = 82 (m)

Đáp số : 82 (m).

Bài 4 (trang 51 SGK Toán 5) Luyện tập : Một tuần lễ cửa hàng bán được 314,78 m vải, tuần lễ sau bán được 525,22m vải. Biết rằng của hàng đó bán tất cả các ngày trong tuần hỏi trung bình mỗi ngày cửa hàng đó bán được bao nhiêu mét vải?

Lời giải:

Số mét cải cửa hàng bán được trong hai tuần là:

314,78 + 525,22 = 840 (m)

Số ngày trong hai tuần là:

7 x 2 = 14 (ngày)

Trung bình mỗi ngày bán được số vải là:

840 : 14 = 60 (m)

Đáp số : 60m vải.