Bài 1 (trang 24 SGK Toán 5) Luyện tập : Liên đội trường Hòa Bình thu gom được 1 tấn 300kg giấy vụn. Liên đội trường Hoàng Diệu thu gom được 2 tấn 700kg giấy vụn. Biết rằng cứ 2 tấn giấy vụn thì sản xuất được 50 000 cuốn vở học sinh. Hỏi từ số giấy vụn mà cả hai trường đã thu gom được có thể sản xuất được bao nhiêu cuốn vở học sinh ?

Lời giải:

Cả hai trường đã thu gom được số giấy vụn là :

1 tấn 300kg + 2 tấn 700kg = 3 tấn 1000kg = 4 tấn

Mỗi tấn giấy vụn sản xuất được :

50 000 : 2 = 25 000 (cuốn vở)

4 tấn giấy vụn sản xuất được :

25 000 x 4 = 100 000 (cuốn vở)

Đáp số: 100 000 cuốn vở.

Bài 2 (trang 24 SGK Toán 5) Luyện tập : Một con chim sâu cân nặng 60g. Một con đà điểu cân nặng 120kg. Hỏi con đà điểu nặng gấp bao nhiêu lần con chim sâu ?

Lời giải:

120kg = 120 000g

Con đà điểu cân nặng gấp con chim sâu :

120 000 : 60 = 2000 (lần)

Đáp số : 2000 lần.

Bài 3 (trang 24 SGK Toán 5) Luyện tập : Hình bên tạo bởi hình chữ nhật ABCD và hình vuông CEMN. Tính diện tích hình đó.

Giải bài 3 trang 24 sgk Toán 5 | Để học tốt Toán 5

Lời giải:

Diện tích hình chữ nhật là :

14 x 6 = 84 (cm2)

Diện tích hình vuông là :

7 x 7 = 49 (cm2)

Diện tích hình đó là :

84 + 49 = 133 (cm2)

Đáp số: 133cm2.

Bài 4 (trang 25 SGK Toán 5) Luyện tập : Hãy vẽ một hình chữ nhật có cùng diện tích với hình chữ nhật ABCD nhưng có các kích thước khác với kích thước của hình chữ nhật ABCD.

Giải bài 4 trang 24 sgk Toán 5 | Để học tốt Toán 5

Lời giải:

Hình chữ nhật ABCD gồm :

4 x 3 = 12 (ô vuông)

Viết 12 thành tích của hai số (khác 4 và 3):

12 = 6 x 2

Vậy ta có thể vẽ hình chữ nhật MNPQ có cạnh dài bằng 6 cạnh ô vuông và cạnh ngắn bằng 2 cạnh ô vuông.

Giải bài 4 trang 24 sgk Toán 5 | Để học tốt Toán 5