Bài 1 (trang 4 SGK Toán 5): a) Đọc các phân số:

Giải bài tập Toán 5 | Để học tốt Toán 5

b) Nêu tử số và mẫu số của từng phân số trên.

Lời giải:

a)

Năm phần bảy;

Hai mươi lăm phần một trăm (hoặc hai mươi lăm phần trăm);

Chín mươi mốt phần ba mươi tám;

Sáu mươi phần mười bảy;

Tám mươi lăm phần nghìn.

b)

Giải bài tập Toán 5 | Để học tốt Toán 5

Bài 2 (trang 4 SGK Toán 5): Viết các thương dưới dạng phân số: 3 : 5; 75 : 100; 9 : 17.

Lời giải:

Giải bài tập Toán 5 | Để học tốt Toán 5

Bài 3 (trang 4 SGK Toán 5): Viết các số tự nhiên dưới dạng phân số có mẫu số là 1: 32; 105; 1000.

Lời giải:

Giải bài tập Toán 5 | Để học tốt Toán 5

Bài 4 (trang 4 SGK Toán 5): Viết số thích hợp vào ô trống:

Giải bài tập Toán 5 | Để học tốt Toán 5

Lời giải:

Giải bài tập Toán 5 | Để học tốt Toán 5