Bài 1 (trang 74 SGK Toán 5): Viết (theo mẫu):

Giải bài tập Toán 5 | Để học tốt Toán 5

Lời giải:

Giải bài tập Toán 5 | Để học tốt Toán 5

Bài 2 (trang 74 SGK Toán 5): Kiểm tra sản phẩm của một nhà máy, người ta thấy trung bình cứ 100 sản phẩm thì có 95 sản phẩm đạt chuẩn. Hỏi số sản phẩm đạt chuẩn chiếm bao nhiêu phần trăm tổng số sản phẩm của nhà máy?

Lời giải:

Số sản phẩm đạt chuẩn chiếm 95% tổng số sản phẩm của nhà máy.

Bài 3 (trang 74 SGK Toán 5): Một vườn cây có 1000 cây, trong đó có 540 cây lấy gỗ và còn lại là cây ăn quả.

a) Hỏi số cây lấy gỗ chiếm bao nhiêu phần trăm số cây trong vườn?

b) Tỉ số phần trăm giữa số cây ăn quả và số cây trong vườn là bao nhiêu?

Lời giải:

a) Tỉ số phần trăm của số cây lấy gỗ và số cây trong vườn là:

Giải bài tập Toán 5 | Để học tốt Toán 5

b) Tỉ số phần trăm giữa số cây ăn quả và số cây trong vườn là: