Bài 1 (trang 45 SGK Toán 5) Luyện tập : Viết số thập phân thích hợp vào chỗ chấm:

a) 35m 23cm = …m;

b) 51dm 3cm = …dm;

c) 14m 7cm = ….m.

Lời giải:

a) 35m 23cm = 35,23m

b) 51dm 3cm = 51,3dm

c) 14m 7cm = 14,07m

Bài 2 (trang 45 SGK Toán 5) Luyện tập : Viết số thập phân thích hợp vào chỗ chấm:

315cm = ….m;    234cm = …m;    506cm = ….m;    34dm =…..m

Lời giải:

315cm =3,245km

234cm = 5,034 km

506cm = 0,307km

34dm= 3,4m

Bài 3 (trang 45 SGK Toán 5) Luyện tập : Viết các số đo sau dưới dạng số thập phân có đơn vị đo là ki- lô-mét:

a) 3km 245m;    b) 5km 34m;    c) 307 m

Lời giải:

a) 3km 245m = 3,245km

b) 5km 34m = 5,034km

c) 307 m = 0,307km

Bài 4 (trang 45 SGK Toán 5) Luyện tập : Viết số thích hợp vào chỗ chấm:

a) 12,44m =…m…cm;

b) 7,4dm =…dm….cm;

c) 3,45km =…..m;

d) 34,3km=….m

Lời giải:

a) 12,44m = 12m 44cm

b) 7,4dm = 7dm 4cm

c) 3,45km = 3450m

d) 34,3km = 34 300m