Bài 1 (trang 56 SGK Toán 5): Đặt tính rồi tính:

a) 2,5 x 7;

b) 4,18 x 5;

c) 0,256 x 8;

d) 6,8 x 15

Lời giải:

Giải bài tập Toán 5 | Để học tốt Toán 5

Bài 2 (trang 56 SGK Toán 5): Viết số thích hợp vào chỗ trống:

Thừa số 3,18 8,07 2,389
Thừa số 3 5 10
Tích

Lời giải:

Thừa số 3,18 8,07 2,389
Thừa số 3 5 10
Tích 9,54 40,35 23,89

Bài 3 (trang 56 SGK Toán 5): Một ô tô mỗi giờ đi được 42,6km. Hỏi trong 4 giờ ô tô đó đi được bao nhiêu ki-lô-mét?

Lời giải:

Trong 4 giờ ô tô đó đi được:

42,6 x 4 = 170,4 (km)

Đáp số: 170,4 (km).