Bài 1 (trang 80 SGK Toán 5) Luyện tập chung : Viết các hỗn số sau thành số thập phân:

Giải bài tập Toán 5| Để học tốt Toán 5

Lời giải:

4,5;     3,8;     2,75;     1,48.

Bài 2 (trang 80 SGK Toán 5) Luyện tập chung : Tìm x:

a) x x 100 = 1,643 + 7,357

b) 0,16 : x = 2 – 0,4

Lời giải:

a) x x 100 = 9

x = 9 : 100

x = 0,09

b) 0,16 : x = 1,6

x = 0,16 : 1,6

x = 0,1

Bài 3 (trang 80 SGK Toán 5) Luyện tập chung : Một máy bơm trong 3 ngày hút hết nước ở hồ. Ngày thứ nhất máy bơm đó hút được 35% lượng nước trong hồ, ngày thứ hai hút được 40% lượng nước trong hồ. Hỏi ngày thứ ba máy bơm đó hút được bao nhiêu phần trăm lượng nước trong hồ?

Lời giải:

Ngày thứ ba máy bơm đó hút được số phần trăm lượng nước trong hồ là:

100% – (35% + 40%) = 25%

Đáp số: 25%

Bài 4 (trang 80 SGK Toán 5) Luyện tập chung : Khoanh vào chữ đặt trước kết quả đúng:

805m2 = ..ha

Số thích hợp để viết vào chỗ chấm là:

A. 80,5

B. 8,05

C.0,805

D. 0,0805

Lời giải:

Khoanh vào D.