Bài 1 (trang 61 SGK Toán 5) Luyện tập chung : Đặt tính rồi tính:

a) 375,86 + 29,05;

b) 80,475 – 26,827;

c) 48,16 – 3,4.

Lời giải:

Giải bài tập Toán 5| Để học tốt Toán 5

Bài 2 (trang 61 SGK Toán 5) Luyện tập chung : Tính nhẩm:

a) 78,29 x 10

78,29 x 0,1

b) 265,307 x 100

265,307 x 0,01

c) 0,68 x 10

0,68 x 0,1

Lời giải:

a) 782,9

7,829

b) 26530,7

2,65307

c) 6,8

0,068

Bài 3 (trang 62 SGK Toán 5) Luyện tập chung : Mua 5kg đường phải trả 38 500 đồng. Hỏi mua 3,5 kg đường cùng loại phải trả ít hơn bao nhiêu tiền?

Lời giải:

Mua 3,5 kg đường thì hết:

Giải bài tập Toán 5| Để học tốt Toán 5

Số tiền phải trả ít hơn là:

38 500 – 26 950 = 11 550 (đồng)

Đáp số: 11 550 đồng.

Bài 4 (trang 62 SGK Toán 5) Luyện tập chung : a) Tính rồi so sánh giá trị của (a + b) x c và a x c + b x c:

a b c (a + b) × c a × c + b × c
2,4 3,8 1,2
6,5 2,7 0,8

b) Tính bằng cách thuận tiện nhất:

9,3 x 6,7 + 9,3 x 3,3;

7,8 x 0,35 + 0,35 x 2,2

Lời giải:

a)

a b c (a + b) × c a × c + b × c
2,4 3,8 1,2 (2,4 + 3,8) × 1,2 = 7,44 2,4 × 1,2 + 3,8 × 1,2 = 7,44
6,5 2,7 0,8 (6,5 + 2,7) × 0,8 = 7,36 6,5 × 0,8 + 2,7 × 0,8 = 7,36

b) 9,3 x 6,7 + 9,3 x 3,3

= 9,3 x (6,7 + 3,3)

= 9,3 x 10

= 93

+) 7,8 x 0,35 + 0,35 x 2,2

= (7,8 + 2,2 ) x 0,35

= 10 x 0,35

= 3,5