Bài 1 (trang 40 SGK Toán 5): Bỏ các chữ số 0 ở tận cùng bên phải phần thập phân để có các số thập phân viết dưới dạng gọn hơn:

a) 7,800;       64,9000;       3,0400

b) 2001,300;       35,020;       100,0100

Lời giải:

a) 7,800 = 7,8

64,9000= 64,9

3,0400= 3,04

b) 2001,300 = 2001,3

35,020= 35,02

100,0100= 100,01

Bài 2 (trang 40 SGK Toán 5): Hãy viết thêm các chữ số 0 vào bên phải phần thập phân của các số thập phân sau đây để các phần thập phân của chúng có số chữ số bằng nhau (đều có ba chữ số)

a) 5,612;       17,2;       480,59

b) 24,5;       80,01;       14,678

Lời giải:

a) 5,612

17,2= 17,200

480,59= 480,590

b) 24,5 = 24,500

80,01= 80,010

14,678

Bài 3 (trang 40 SGK Toán 5): Khi viết số thập phân 0,100 dưới dạng số thập phân bạn Lan viết 0,100 =Giải bài tập Toán 5 | Để học tốt Toán 5; bạn Mỹ viết 0,100 =Giải bài tập Toán 5 | Để học tốt Toán 5; bạn Hùng viết 0,100 =Giải bài tập Toán 5 | Để học tốt Toán 5. Ai viết đúng, ai viết sai? Tại sao?

Lời giải:

Vì 0,100 = 0,10= 0,1 nên Lan và Mỹ viết đúng

Vì Giải bài tập Toán 5 | Để học tốt Toán 5= 0,010 nên Hùng viết sai