Bài 1 (trang 66 SGK Toán 5): Tính nhẩm:

a) 43,2 : 10     0,65:10     432,9: 100     13,96: 10000

b) 23,7 :10     2,07 : 10     2,23 : 100     999,8 : 10000

Lời giải:

a) 4,32     0,065     4,329     0,01396

b) 2,37     0,207     0,0223     0,9998

Bài 2 (trang 66 SGK Toán 5): Tính nhẩm rồi so sánh kết quả tính:

a) 12,9 : 10 và 12,9 x 0,1;

b) 123,4 : 10 và 123,4 x 0,01;

c) 5,7 : 10 và 5,7 x 0,1;

d) 87,6 : 100 và 87,6 x 0,01.

Lời giải:

a) 12,9 : 10 = 12,9 x 0,1 = 1,29

b) 123,4 : 10 = 123,4 x 0,01 = 1,234

c) 5,7 : 10 = 5,7 x 0,1 = 0.57

d) 87,6 : 100 = 87,6 x 0,01 = 0,876

Bài 3 (trang 66 SGK Toán 5): Một kho gạo có 537,25 tấn gạo. Người ta lấy raGiải bài tập Toán 5 | Để học tốt Toán 5số gạo trong kho. Hỏi trong kho còn bao nhiêu tấn gạo?

Lời giải:

Số gạo đã lấy ra là:

537,25 : 10 = 53,725 (tấn)

Số gạo còn lại trong kho là:

537,25 – 53,725 = 483,525 (tấn)

Đáp số: 483,525 (tấn)