Bài 1 (trang 23 SGK Toán 5): Viết cho đầy đủ bảng đơn vị đo khối lượng sau :

Giải bài tập Toán 5 | Để học tốt Toán 5

Lời giải:

Giải bài tập Toán 5 | Để học tốt Toán 5

Bài 2 (trang 24 SGK Toán 5): Viết số thích hợp vào chỗ chấm:

a) 18 yến = … kg           b) 430 kg = … yến

200 tạ = .. kg            2500kg = … tạ

35 tấn = … kg           16 000kg = … tấn

c) 2kg 326g = … g         d) 4008g = … kg … g

6kg 3g = … g              9050 kg = … tấn … kg

Lời giải:

a) 18 yến = 180 kg             b) 430 kg = 43 yến

200 tạ = 20 000 kg        2500kg = 25 tạ

35 tấn = 35 000 kg        16 000kg = 16 tấn

c) 2kg 326g = 2326 g         d) 4008g = 4 kg 8 g

6kg 3g = 6003 g              9050 kg = 9 tấn 50kg

Bài 3 (trang 24 SGK Toán 5): Điền dấu <, >, = vào chỗ trống?

Giải bài tập Toán 5 | Để học tốt Toán 5

Lời giải:

Giải bài tập Toán 5 | Để học tốt Toán 5

Bài 4 (trang 24 SGK Toán 5): Một cửa hàng trong 3 ngày bán được 1 tấn đường. Ngày đầu bán được 300kg. Ngày thứ hai bán được gấp 2 lần ngày đầu. Hỏi ngày thứ ba cửa hàng bán được bao nhiêu ki-lô-gam đường ?

Lời giải:

1 tấn = 1000 kg

Ngày thứ hai bán được : 300 x 2 = 600 (kg)

Hai ngày đầu bán được : 300 + 600 = 900 (kg)

Ngày thứ ba bán được : 1000 – 900 = 100 (kg)

Đáp số: 100kg đường.