Bài 1 (trang 44 SGK Toán 5): Viết số thập phân thích hợp vào chỗ chấm:

a) 8m 6dm = ….m;

b) 2dm 2cm = …dm

c) 3cm 7cm =…m

d) 23m 13cm = …m

Lời giải:

a) 8,6m     b) 2,2dm     c) 3,07m     d) 23,13m

Bài 2 (trang 44 SGK Toán 5): Viết số các số đo sau dưới dạng số thập phân:

a) Có đơn vị đo là mét:

3m 4dm; 2m 5cm; 21m 36cm.

b) Có đơn vị đo là đề- xi- mét:

8dm 7cm; 4dm 32mm; 73mm.

Lời giải:

a) 3,4m;    2,05m;    21,36m

b) 8,7dm;    4,32dm;    0,73dm

Bài 3 (trang 44 SGK Toán 5): Viết số thập phân thích hợp vào chỗ chấm:

a) 5km 302m= …km;

b) 5km 75m = ..km;

c) 302m =….km

Lời giải:

a) 5,302km

b) 5,075km

c) 0,302 km