Bài 1 (trang 55 SGK Toán 5) Luyện tập chung : Tính:

a) 605,26 + 217,3;     b) 800,56 – 284,48;     c) 16,39 + 5,25- 10,3.

Lời giải:

Giải bài tập Toán 5| Để học tốt Toán 5

c) 16,39 + 5,25 – 10,3 = 21,64 – 10,3 = 11,34

Bài 2 (trang 55 SGK Toán 5) Luyện tập chung : Tìm x:

a) x – 5,2 = 1,9 + 3,8

b) x + 2,7 = 8,7 + 4,9

Lời giải:

a) x – 5,2 = 1,9 + 3,8

x – 5,2 = 5,7

x = 5,7 + 5,2

x = 10,9

b) x + 2,7 = 8,7 + 4,9

x + 2,7 = 13,6

x = 13,6 – 2,7

x = 10,9

Bài 3 (trang 55 SGK Toán 5) Luyện tập chung : Tính bằng cách thuận tiện nhất:

a) 12,45 + 6,98 + 7,55;     b) 42,37 – 28,73 – 11,27.

Lời giải:

a) 12,45 + 6,98 + 7,55

= 12,45 + 7,55 + 6,98

= 20 + 6,98

= 26,98

b) 42,37 – 28,73 – 11,27

= 42,37 – (28,73 + 11,27)

= 42,37 – 40

= 2,37

Bài 4 (trang 55 SGK Toán 5) Luyện tập chung : Một người đi xe đạp trong ba giờ đi được 36km. Giờ thứ nhất người đó đi được 13,25km, giờ thứ hai người đó đi được ít hơn giờ thứ nhất 1,5km. Hỏi giờ thứ ba người đó đi được bao nhiêu ki-lô-mét?

Lời giải:

Giờ thứ hai người đó đi được:

13,25 – 1,5 = 11,75 (km)

Hai giờ đầu người đó đi được:

13,25 + 11,75 = 25 (km)

Giờ thứ ba người đó đi được:

36- 25 = 11 (km)

Đáp số: 11 km.

Bài 5 (trang 55 SGK Toán 5) Luyện tập chung : Tổng của ba số bằng 8. Tổng của số thứ nhất và số thứ hai bằng 4,7. Tổng của số thứ hai và số thứ ba bằng 5,5. Hãy tìm mỗi số đó.

Lời giải:

Số thứ nhất là: 8 – 5,5 = 2,5

Số thứ hai là: 4,7 – 2,5 = 2,2

Số thứ ba là: 8 – 4,7 = 3,3

Đáp số: 2,5; 2,2; 3,3