Bài 1 (trang 42 SGK Toán 5): So sánh hai số thập phân:

a) 48,97 và 51,02;

b) 96,4 và 96,38;

c) 0,7 và 0,65

Lời giải:

a) 48,97 < 51,02;

b) 96,4 > 96,38;

c) 0,7 > 0,65.

Bài 2 (trang 42 SGK Toán 5): Viết các số sau theo thứ tự từ bé đến lớn:

6,375;       9,01;       8,72;       6,735;       7,19

Lời giải:

6,375  <  6,735  <  7,19  <  8,72  <  9,01

Bài 3 (trang 42 SGK Toán 5): Viết các số sau theo thứ tự từ lớn đến bé:

0,32;       0,197;       0,4;       0,321;       0,187

Lời giải:

0,4  >  0,321  >  0,32  >  0,197  >  0,187