Bài 1. Nối ô ghi số với ô ghi cách đọc đúng của nó :

A. 109310 1) Mười nghìn ba trăm mười
B. 10310 2) Một trăm linh chín nghìn ba trăm mười
C. 119010 3) Mười chín nghìn không trăm mười
D. 19010 4) Một trăm mười chín nghìn không trăm mười

Bài 2. Khoanh vào chữ đăỵ trước câu trả lời đúng :

a) Các chữ số thuộc lớp nghìn của số 27836410 là :

A. 7; 8; 3     B. 2; 7; 8     C. 8; 3; 6    D. 3; 6; 4

b) Số viết vào chỗ chấm để 41 m2 8 cm2 = …. cm2 :

A. 4180     B. 410008    C. 41008    D. 41080

c) Giá trị của biểu thức : 750 : 25 + 50 x 5 là :

A. 400     B. 50    C. 280     D. 2

d) Trung bình cộng của 5 số : 37; 73; 46; 64; 55 là :

A.50     B. 55    C. 64     D. 46

Bài 3. Tìm y :

a) y + 437582 = 618391

b) y x 53 = 11554

Bài 4. Đặt tính và tính :

a) 27465 + 58391

b) 69483 – 54756

c) 2375 x 317

d) 14453 : 34

Bài 5. Viết vào chỗ chấm :

Cho các số : 34125; 78324; 36936; 14220 :

a) Các số chia hết cho 2 là :……………

b) Các số chia hết cho 3 là :……………

c) Các số chia hết cho 5 là : …………..

d) Số chia hết cho cả 2, 3, 5, 9 là : …………….

Bài 6. Bà Lan trồng rau trên mảnh đất hình chữ nhật có chu vi 36 m, chiều rộng kém chiều dài 8 m. Sau vụ thu hoạch được tất cả 130 kg rau. Hỏi trung bình mỗi mét vuông đất trồng rau, bà Lan thu được bao nhiêu kg rau ?

Đáp án và Hướng dẫn giải

Bài 1:

A -> 2     B -> 1     C -> 4    D -> 3

Bài 2.

a) C     b) B    c) C     d) B

Bài 3.

a) y + 437582 = 618391

y = 618381 – 437582

y = 180809

b) y x 53 = 11554

y = 11554 : 53

y = 218

Bài 4.

Đề kiểm tra Toán 4 | Đề thi Toán 4

Bài 5.

a) Các số chia hết cho 2 là : 78324; 36936; 14220

b) Các số chia hết cho 3 là : 34125; 78324; 36936; 14220

c) Các số chia hết cho 5 là : 34125; 14220

d) Số chia hết cho cả 2, 3, 5, 9 là : 14220

Bài 6.

Nửa chu vi mảnh đất đó là : 36 : 2 = 18 (m)

Chiều dài mảnh đất là : ( 18 + 8 ) : 2 = 13 (m)

Chiều rộng mảnh đất là : 13 – 8 = 5 (m)

Diện tích mảnh đất đó là : 13 x 5 = 65 (m2)

Số kg rau trung bình mỗi mét vuông thu được là :

130 : 65 = 2 (kg)

Đáp số :2kg