Giải nhanh bài toán hóa học bằng phương pháp bảo toán nguyên tố