Góc và khoảng cách, khoảng cách giữa hai đường thẳng chéo nhau, khoảng cách giữa đường thẳng và mặt phẳng, khoảng cách giữa hai mặt phẳng