Để xem lời giải chi tiết SGK lớp 3 4,5,6,7,8,9,10,11,12 vui lòng truy cập website : edusmart.vn

Bài 1 (trang 90 SGK Toán 3): Tính nhẩm

9 x 5 =

63 : 7 =

8 x 8 =

5 x 7 =

8 x 7 =

3 x 8 =

40 : 5 =

5 x 5 =

7 x 5 =

7 x 8 =

6 x 4 =

45 : 9 =

7 x 7 =

35 : 5 =

56 : 8 =

2 x 8 =

81 : 9 =

9 x 9 =

35 : 7 =

56 : 7 =

Lời giải:

9 x 5 = 45

63 : 7 = 9

8 x 8 = 64

5 x 7 = 35

8 x 7 =56

3 x 8 = 24

40 : 5 = 8

5 x 5 = 25

7 x 5 = 35

7 x 8 =56

6 x 4 = 24

45 : 9 = 5

7 x 7 = 49

35 : 5 = 7

56 : 8 = 7

2 x 8 = 16

81 : 9 = 9

9 x 9 = 81

35 : 7 = 5

56 : 7 = 8

Bài 2 (trang 90 SGK Toán 3): Tính :

Giải bài 2 trang 90 sgk Toán 3 | Để học tốt Toán 3

Lời giải:

Giải bài 2 trang 90 sgk Toán 3 | Để học tốt Toán 3Giải bài 2 trang 90 sgk Toán 3 | Để học tốt Toán 3Giải bài 2 trang 90 sgk Toán 3 | Để học tốt Toán 3Giải bài 2 trang 90 sgk Toán 3 | Để học tốt Toán 3

Bài 3 (trang 90 SGK Toán 3): Tính chu vi của một vườn cây ăn quả hình chữ nhật có chiều dài là 100m, chiều rộng là 60m

Lời giải:

Chu vi mảnh vườn hình chữ nhật là :

(100 + 60) x 2 = 320 (m)

Đáp số: 320m

Bài 4 (trang 90 SGK Toán 3): Một cuộn vải dài 81m, đã bán được 1/3 cuộn vải. Hỏi cuộn vải còn lại bao nhiêu mét ?

Lời giải:

Số mét vải đã bán là :

81 : 3 = 27 (m)

Số mét vải còn lại là :

81 – 27 = 54 (m)

Đáp số: 54m

Bài 5 (trang 90 SGK Toán 3): Tính giá trị của biểu thức :

a) 25 x 2 + 30

b) 75 + 15 x 2

c) 70 + 30 : 3

Lời giải:

a) 25 x 2 + 30 = 50 + 30 = 80

b) 75 + 15 x 2 = 75 + 30 = 115

c) 70 + 30 : 3 = 70 + 10 = 80

Xem thêm lời giải chi tiết ,video bài giảng và nhiều tài liệu hay của chương trình toán lớp 3 tại website Edusmart.vn