Bài 1 (trang 20 SGK Toán 3): Tính nhẩm:

a) 6 x 5 =

6 x 10 =

6 x 2 =

6 x 7 =

6 x 8 =

6 x 3=

6 x 9 =

6 x 6 =

6 x 4 =

b) 6 x 2 =

3 x 6 =

6 x 5 =

2 x 6 =

6 x 3 =

5 x 6 =

Lời giải:

a) 6 x 5 = 30

6 x 10 = 60

6 x 2 = 12

6 x 7 = 42

6 x 8 = 48

6 x 3 = 18

6 x 9 = 54

6 x 6 = 36

6 x 4 = 24

b) 6 x 2 =12

3 x 6 = 18

6 x 5 = 30

2 x 6 = 12

6 x 3 = 18

Bài 2 (trang 20 SGK Toán 3): Tính:

a) 6 x 9 +6

b) 6 x 5 +29

c) 6 x 6 +6

Lời giải:

a) 6 x 9 + 6 = 54 + 6

= 60

b)6 x 5 + 29 = 30+29

= 59

c)6 x 6 + 6 = 36 +6

= 42

Bài 3 (trang 20 SGK Toán 3): Một học sinh mua 6 quyển vở. Hỏi 4 học sinh mua bao nhiêu quyển vở?

Lời giải:

Số quyển vở 4 học sinh mua là:

6 x 4 = 24 (quyển vở)

Đáp số: 24 quyển vở

Bài 4 (trang 20 SGK Toán 3):

Viết tiếp số thích hợp vào chỗ chấm:

a) 12; 18; 24; ..; ..;.. ;….

b) 18; 21; 24; ..; ..;.. ;….

Lời giải:

a) 12; 18; 24; 36; 42; 48

b) 18; 21; 24; 27; 30; 33; 36

Bài 5 (trang 20 SGK Toán 3): Xếp 4 hình tam giác thành hình bên ( xem hình vẽ)

Lời giải:

Hướng dẫn: học sinh tự xếp hình theo mẫu (SGK) trang 20