Bài 1 (trang 5 SGK Toán 3): Tính:

Giải bài 1 trang 5 sgk Toán 3 | Để học tốt Toán 3

Lời giải:

Giải bài 1 trang 5 sgk Toán 3 | Để học tốt Toán 3

Bài 2 (trang 5 SGK Toán 3): Tính:

Giải bài 2 trang 5 sgk Toán 3 | Để học tốt Toán 3

Lời giải:

Giải bài 2 trang 5 sgk Toán 3 | Để học tốt Toán 3

Bài 3 (trang 5 SGK Toán 3): Đặt tính rồi tính:

a) 235 + 417

256 + 70

b) 333 + 47

60 + 360

Lời giải:

Giải bài 3 trang 5 sgk Toán 3 | Để học tốt Toán 3

Bài 4 (trang 5 SGK Toán 3): Tính độ dài đường khấp khúc ABC

Giải bài 5 trang 5 sgk Toán 3 | Để học tốt Toán 3

Lời giải:

Độ dài đường khấp khúc ABC là:

126 + 137 = 263 (cm)

Đáp số: 263 cm

Bài 5 (trang 5 SGK Toán 3):

Số?

500 đồng = 200 đồng + ….đồng

500 đồng = 400 đồng +…đồng

500 đồng = …đồng + 500 đồng

Lời giải:

500 đồng = 200 đồng + 300 đồng

500 đồng = 400 đồng + 100 đồng

500 đồng = 0 đồng + 500 đồng