Bài 1 (trang 30 SGK Toán 3): Tính:

Giải bài 1 trang 30 sgk Toán 3 | Để học tốt Toán 3

Lời giải:

Giải bài 1 trang 30 sgk Toán 3 | Để học tốt Toán 3

Bài 1 (trang 30 SGK Toán 3): Tính:

Giải bài 1 trang 30 sgk Toán 3 | Để học tốt Toán 3

Lời giải:

Giải bài 1 trang 30 sgk Toán 3 | Để học tốt Toán 3

Bài 3 (trang 30 SGK Toán 3): Một lớp học có 27 học sinh , trong đó có 1/3 số học sinh là học sinh giỏi. Hỏi lớp đó có bao nhiêu học sinh giỏi?

Lời giải:

Số học sinh giỏi của lớp đó là:

27 : 3 = 9 (học sinh)

Đáp số: 9 học sinh

Bài 4 (trang 30 SGK Toán 3):

Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:

Trong các phép chia có dư với số chia là 3 , số dư lớn nhất của phép chia đó là:

A. 3

C. 1

B. 2

D. 0

Lời giải:

Khoanh vào chữ B. 2

(giải thích: trong phép chia có dư với số chia là 3 thì số dư chỉ có thể là 1 hoặc 2, do đó số dư lớn nhất là 2)