Bài 1 (trang 8 SGK Toán 3): Tính:

Giải bài 1 trang 8 sgk Toán 3 | Để học tốt Toán 3

Lời giải:

Giải bài 1 trang 8 sgk Toán 3 | Để học tốt Toán 3

Bài 2 (trang 8 SGK Toán 3): Đặt tính rồi tính:

a) 542 – 318

660 – 251

b) 727 – 272

404 – 184

Lời giải:

Giải bài 2 trang 8 sgk Toán 3 | Để học tốt Toán 3

Bài 3 (trang 8 SGK Toán 3):

Giải bài 3 trang 8 sgk Toán 3 | Để học tốt Toán 3

Lời giải:

Giải bài 3 trang 8 sgk Toán 3 | Để học tốt Toán 3

Bài 4 (trang 8 SGK Toán 3):

Giải bài toán theo tóm tắt sau:

Ngày thứ nhất bán: 415 kg gạo

Ngày thứ hai bán : 325 kg gạo

Cả hai ngày bán : ….kg gạo

Lời giải:

Cả hai ngày bán được:

415 + 325 = 740 (kg)

Đáp số: 740 kg gạo

Bài 4 (trang 8 SGK Toán 3):

Giải bài toán theo tóm tắt sau:

Ngày thứ nhất bán: 415 kg gạo

Ngày thứ hai bán : 325 kg gạo

Cả hai ngày bán : ….kg gạo

Lời giải:

Cả hai ngày bán được:

415 + 325 = 740 (kg)

Đáp số: 740 kg gạo