Bài 1 (trang 6 SGK Toán 3): Tính:

Giải bài 1 trang 6 sgk Toán 3 | Để học tốt Toán 3

Lời giải:

Giải bài 1 trang 6 sgk Toán 3 | Để học tốt Toán 3

Bài 2 (trang 6 SGK Toán 3): Đặt tính rồi tính:

a) 367 + 125

487 + 130

b) 93 + 58

168 + 503

Lời giải:

Giải bài 2 trang 6 sgk Toán 3 | Để học tốt Toán 3

Bài 3 (trang 6 SGK Toán 3):

Giải bài toán theo tóm tắt sau:

Thùng thứ nhất có : 125l dầu

Thùng thứ hai có: 135l dầu

Cả hai thùng có: …l dầu?

Giải bài 5 trang 6 sgk Toán 3 | Để học tốt Toán 3

Lời giải:

Cả hai thùng có số lít dầu là:

125 + 135 = 260 (l)

Đáp số: 260l dầu

Bài 4 (trang 6 SGK Toán 3): Tính nhẩm:

a) 310 + 40=

150 + 250 =

450 – 150=

b) 400 + 50 =

305 + 45 =

515 – 15 =

c) 100 – 50 =

950 – 50 =

515 – 415 =

Lời giải:

Học sinh nhẩm và ghi kết quả như sau:

a) 310 + 40=350

150 + 250 =400

450 – 150= 300

b) 400 + 50 = 450

305 + 45 =350

515 – 15 =500

c) 100 – 50 = 50

950 – 50 =900

515 – 415 =100

Bài 5 (trang 6 SGK Toán 3): Vẽ hình theo mẫu:

Giải bài 5 trang 6 sgk Toán 3 | Để học tốt Toán 3

Lời giải:

Giải bài 5 trang 6 sgk Toán 3 | Để học tốt Toán 3