Bài 1 (trang 75 SGK Toán 3): Dùng bảng chia để tìm số thích hợp ở ô trống (theo mẫu):

Giải bài 1 trang 75 sgk Toán 3 | Để học tốt Toán 3

Lời giải:

Giải bài 1 trang 75 sgk Toán 3 | Để học tốt Toán 3

Bài 2 (trang 75 SGK Toán 3): Số ?

Giải bài 2 trang 75 sgk Toán 3 | Để học tốt Toán 3

Lời giải:

Giải bài 2 trang 75 sgk Toán 3 | Để học tốt Toán 3

Bài 3 (trang 76 SGK Toán 3): Minh có một quyển truyện dày 132 trang. Minh đã đọc được 1/4 quyển truyện đó. Hỏi Minh còn phải đọc bao nhiêu trang nữa thì đọc xong quyển truyện?

Lời giải:

Số trang sách Minh đã đọc là:

132 : 4 = 33 (trang)

Số trang sách Minh còn phải đọc nữa là:

132 – 33 = 99 (trang)

Đáp số: 99 trang

Bài 4 (trang 76 SGK Toán 3):

Có 8 hình tam giác, mỗi hình như hình bên:

Giải bài 4 trang 76 sgk Toán 3 | Để học tốt Toán 3

Hãy xếp thành hình chữ nhật

Lời giải:

Giải bài 4 trang 76 sgk Toán 3 | Để học tốt Toán 3