Bài 1 (trang 32 SGK Toán 3): Tính nhẩm:

a) 7 x 1 =

7 x 8 =

7 x 6 =

7 x 5 =

7 x 2 =

7 x 9 =

7 x 4 =

0 x 7 =

7 x 3 =

7 x 7 =

7 x 0 =

7 x 10 =

b) 7 x 2 =

4 x 7 =

7 x 6 =

3 x 7 =

5 x 7 =

2 x 7 =

7 x 4 =

6 x 7 =

7 x 3 =

7 x 5 =

Lời giải:

a) 7 x 1 = 7

7 x 8 = 56

7 x 6 = 42

7 x 5 = 35

7x 2 = 14

7 x 9 = 63

7 x 4 = 28

0 x 7 = 0

7x 3 = 21

7 x 7 = 49

7 x 0 = 0

7 x 10 = 70

b) 7 x 2 = 14

4 x 7 = 28

7 x 6 = 42

3 x 7 = 21

5 x 7 = 35

2 x 7 = 14

7 x 4 = 28

6 x 7 = 42

7 x 3 = 21

7 x 5 = 35

Bài 2 (trang 32 SGK Toán 3): Tính:

a) 7 x 5 + 15

7 x 9 +17

b) 7 x 7 + 21

7 x 4 +32

Lời giải:

a) 7 x 5 + 15 = 35 + 15

= 50

7 x 9 + 17 = 63 + 17

= 80

b) 7 x 7 + 21 = 49 + 21

= 70

7 x 4 + 32 = 28 + 32

= 60

Bài 3 (trang 32 SGK Toán 3): Mỗi lọ hoa có 7 bông hoa. Hỏi 5 lọ như thế có bao nhiêu bông hoa?

Lời giải:

Số bông hoa trong 5 lọ hoa là:

7x 5 = 35 (bông hoa)

Đáp số: 35 bông hoa

Bài 4 (trang 32 SGK Toán 3):

Viết phép nhân thích hợp nào vào chỗ chấm?

a) Mỗi hàng có 7 ô vuông, có 4 hàng. Số ô vuông trong hình chữ nhật là: ………= 28 (ô vuông)

b) Mỗi cột có 4 ô vuông, có 7 cột. Số ô vuông trong hình chữ nhật là: ………= 28 (ô vuông)

Nhận xét: ….. =……

Lời giải:

a) Mỗi hàng có 7 ô vuông , có 4 hàng

Số ô vuông trong hình chữ nhật là:

7x 4 = 28 (ô vuông)

b) Mỗi cột có 4 ô vuông, có 7 cột

Số ô vuông trong hình chữ nhật là:

4 x 7 = 28 (ô vuông)

Nhận xét: 7 x 4 = 4 x 7

Bài 5 (trang 32 SGK Toán 3):

Viết tiếp các số thích hợp vào chỗ chấm.

a) 14; 21; 28; …; …

b) 56; 49; 42;…;…

Lời giải:

a) 14; 21; 28; 35 ; 42

b) 56; 45; 42; 35; 28