Bài 1 (trang 78 SGK Toán 3): Tìm giá trị của mỗi biểu thức sau (theo mẫu)

Mẫu : 284 + 10 = 294

Giá trị của biểu thức 284 + 10 là 294

a) 125 + 18

b) 161 – 150

c) 12 x 4

d) 48 : 2

Lời giải:

a) 125 + 18 = 143

Giá trị của biểu thức 125 + 18 là 143

b) 161 – 150 = 11

Giá trị của biểu thức 161 – 150 là 11

c) 12 x 4 = 84

Giá trị của biểu thức là 84

d) 48 : 2 = 24

Giá trị của biểu thức 48 : 2 là 24.

Bài 2 (trang 78 SGK Toán 3): Mỗi biểu thức sau có giá trị là số nào?

Giải bài 2 trang 78 sgk Toán 3 | Để học tốt Toán 3

Lời giải:

Có thể nối mỗi biểu thức với giá trị của nó như sau:

Giải bài 2 trang 78 sgk Toán 3 | Để học tốt Toán 3