Bài 1 (trang 46 SGK Toán 3):

a) Đoạn thẳng AB đo được 1m và 9cm, viết tắt là 1m 9cm đọc là một mét chín xăng – ti – met.

b) Viết số thích hợp vào chỗ chấm (theo mẫu):

Giải bài 1 trang 46 sgk Toán 3 | Để học tốt Toán 3

Lời giải:

3m 2 cm = 302 cm

4m 7dm = 47dm

4m 7 cm = 407 cm

9m 3cm = 903cm

9m 3 dm = 93dm.

Bài 2 (trang 46 SGK Toán 3): tính:

a) 8 dam + 5 dam =

57 hm – 28 hm =

12 km x 4 =

b) 720 m + 43 m =

403cm – 52 cm =

27 mm : 3 =

Lời giải:

a) 8 dam + 5 dam = 13 dam

57 hm – 28 hm = 29 hm

12 km x 4 = 48 km

b) 720 m + 43 m = 763 m

403cm – 52 cm = 351 cm

27 mm : 3 = 9 mm

Bài 3 (trang 46 SGK Toán 3): điền dấu : > , < = vào chỗ trống

6m 3 cm ….7m

6m 3 cm ….6m

6m 3 cm ….630cm

6m 3 cm ….603cm

5 m 6 cm …5m

5 m 6 cm …6m

5 m 6 cm …506cm

5 m 6 cm …560cm.

Lời giải:

6m 3 cm < 7m

6m 3 cm > 6m

6m 3 cm < 630cm

6m 3 cm = 603cm

5 m 6 cm > 5m

5 m 6 cm < 6m

5 m 6 cm = 506cm

5 m 6 cm < 560cm.