Bài 1 (trang 34 SGK Toán 3): Viết (theo mẫu) :

Giải bài 1 trang 34 sgk Toán 3 | Để học tốt Toán 3Giải bài 1 trang 34 sgk Toán 3 | Để học tốt Toán 3

Lời giải:

Giải bài 1 trang 34 sgk Toán 3 | Để học tốt Toán 3Giải bài 1 trang 34 sgk Toán 3 | Để học tốt Toán 3

Bài 2 (trang 34 SGK Toán 3): Tính:

Giải bài 2 trang 34 sgk Toán 3 | Để học tốt Toán 3Giải bài 2 trang 34 sgk Toán 3 | Để học tốt Toán 3

Lời giải:

Giải bài 2 trang 34 sgk Toán 3 | Để học tốt Toán 3Giải bài 2 trang 34 sgk Toán 3 | Để học tốt Toán 3

Bài 3 (trang 34 SGK Toán 3): Một buổi tập múa có 6 bạn nam, số bạn nữ gấp 3 lần số bạn nam. Hỏi buổi tập múa có bao nhiêu bạn nữ?

Lời giải:

Giải bài 3 trang 34 sgk Toán 3 | Để học tốt Toán 3

Bài 4 (trang 34 SGK Toán 3):

a) vẽ đoạn thẳng AB dài 6 cm.

b)Vẽ đoạn thẳng CD dài gấp đôi (gấp 2 lần) đoạn thẳng AB.

c)Vẽ đoạn thẳng MN dài bằng đoạn thẳng AB

Lời giải:

a) vẽ đoạn thẳng AB dài 6 cm bằng thước thẳng có vạch xăng – ti – mét và bút

b) vẽ đoạn thẳng CD dài 6 x 2 = 12 (cm)

c) vẽ đoạn thẳng MN dài 6 : 3 = 2 (cm)