Bài 1 (trang 49 SGK Toán 3): Tính nhẩm:

6 x 9 =

28 : 7 =

7 x 7 =

56 : 7 =

7 x 8 =

36 : 6 =

6 x 3 =

48 : 6 =

6 x 5 =

42 : 7 =

x 5 =

40 : 5 =

Lời giải:

Học sinh nhẩm và ghi kết quả như sau:

6 x 9 = 54

28 : 7 = 4

7 x 7 = 49

56 : 7 = 8

7 x 8 = 56

36 : 6 = 6

6 x 3 = 18

48 : 6 = 8

6 x 5 = 30

42 : 7 = 6

7 x 5 = 35

40 : 5 = 8

Bài 2 (trang 49 SGK Toán 3): Tính:

Giải bài 2 trang 49 sgk Toán 3 | Để học tốt Toán 3Giải bài 2 trang 49 sgk Toán 3 | Để học tốt Toán 3

Lời giải:

Giải bài 2 trang 49 sgk Toán 3 | Để học tốt Toán 3Giải bài 2 trang 49 sgk Toán 3 | Để học tốt Toán 3

Bài 3 (trang 49 SGK Toán 3): Số ?

Giải bài 3 trang 49 sgk Toán 3 | Để học tốt Toán 3

Lời giải:

Giải bài 3 trang 49 sgk Toán 3 | Để học tốt Toán 3

Bài 4 (trang 49 SGK Toán 3): Tổ Một trồng được 25 cây, tổ Hai trồng được gấp 3 lần số cây của tổ Một. Hỏi tổ Hai trồng được bao nhiêu cây?

Lời giải:

Số cây tổ Hai trồng được là:

25 x 3 = 75 (cây).

Đáp số: 75 cây

Bài 5 (trang 49 SGK Toán 3):

a) Đo độ dài đoạn thẳng AB:

Giải bài 5 trang 49 sgk Toán 3 | Để học tốt Toán 3

b) Vẽ đoạn thẳng CD có độ dài bằng 1/4 độ dài đoạn thẳng AB

Lời giải:

a) Học sinh dùng thước để đo và được kết quả là đoạn thẳng AB có độ dài là 12 cm.

b) Đoạn thẳng CD có độ dài bằng : 12 : 4 = 3 (cm)

Vẽ đoạn thẳng CD : Học sinh dùng thước để vẽ đoạn thẳng CD vớ độ dài đo là 3cm.