Bài 1 (trang 60 SGK Toán 3): Tính nhẩm

a) 8 x 6 =

8 x7 =

8 x 8 =

8 x 9 =

48 : 8 =

56 : 8 =

64 : 8 =

72 : 8 =

b)16 : 8 =

24 : 8 =

32 : 8 =

40 : 8 =

16 : 2 =

24 : 3 =

32 : 4 =

40 : 5 =

Lời giải:

a) 8 x 6 = 48

8 x7 = 56

8 x 8 = 64

8 x 9 = 72

48 : 8 = 6

56 : 8 = 7

64 : 8 = 8

72 : 8 = 9

b) 16 : 8 = 2

24 : 8 = 3

32 : 8 = 4

40 : 8 = 5

16 : 2 = 8

24 : 3 = 8

32 : 4 = 8

40 : 5 = 8.

Bài 2 (trang 60 SGK Toán 3): Tính nhẩm :

32 : 8 =

24 : 8 =

40 : 5 =

16 : 8 =

42 : 7 =

36 : 6 =

48 : 8 =

48 : 6 =

Lời giải:

32 : 8 = 4

24 : 8 = 3

40 : 5 = 8

16 : 8 = 2

42 : 7 = 6

36 : 6 = 6

48 : 8 = 6

48 : 6 = 8

Bài 3 (trang 60 SGK Toán 3): Một người nuôi 42 con thỏ. Sau khi đã bán đi 10 con, người đó nuôi đều số còn lại vào 8 chuồng. Hỏi mỗi chuồng đó nhốt mấy con thỏ ?

Lời giải:

Số thỏ còn lại là :

42 – 10 = 32 ( con)

Số thỏ nhốt trong mỗi chuồng là :

32 : 8 = 4 (con)

Đáp số: 4 con thỏ

Bài 4 (trang 60 SGK Toán 3): Tìm 1/8 số ô vuông trong mỗi hình

Lời giải:

Hình đã cho có 16 ô vuông

Vậy 1/8 số ô vuông ở hình a) là:

16 : 8 = 2 (ô vuông)

Hình đã cho có 24 ô vuông

Vậy 1/8 số ô vuông ở hình b) là:

24 : 8 = 3 (ô vuông)