Bài 1 (trang 40 SGK Toán 3): Tìm x

a) x + 12 = 36

b) x x 6 = 30

c) x – 25 =15

d) x : 7 = 5

e) 80 – x = 30

g) 42 : x = 7

Lời giải:

a) x + 12 = 36

x = 36 – 12

x = 24

b) x x 6 = 30

x = 30 : 6

x = 6

c) x – 25 = 15

x = 15 + 25

x = 40

d) x : 7 = 5

x = 5 x 7

x = 35

e) 80 – x = 30

x = 80 – 30

x = 50

g) 42 : x = 7

x = 42 : 7

x = 7

Bài 2 (trang 40 SGK Toán 3): Tính:

Giải bài 2 trang 40 sgk Toán 3 | Để học tốt Toán 3

Lời giải:

Giải bài 2 trang 40 sgk Toán 3 | Để học tốt Toán 3Giải bài 2 trang 40 sgk Toán 3 | Để học tốt Toán 3Giải bài 2 trang 40 sgk Toán 3 | Để học tốt Toán 3

Bài 3 (trang 40 SGK Toán 3): Trong thùng có 36 l dầu. Sau khi sử dụng, số dầu còn lại trong thùng bằng `1: 3 số dầu đã có. Hổi trong thùng có bao nhiêu lít dầu?

Lời giải:

Số lít dầu còn lại trong thùng là:

36 : 3 = 12 ( lít).

Đáp số: 12 lít dầu

Bài 4 (trang 40 SGK Toán 3): Khoanh tròn vào chữ đặt trước câu trả lời đúng

A. 1 giờ 50 phút.

B. 1 giờ 25 phút.

C. 2 giờ 25 phút.

D. 5 giờ 10 phút.

Lời giải:

Khoanh tròn vào chữ B : 1 giờ 25 phút.